Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Generalforsamling 2020

Klub Næstved inviterer til generalforsamling.

Torsdag den 25. juni 2020 kl. 15.00 – 17.00 holdes Klub Næstveds årlige generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetæller og dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 2 suppleanter. (vælges for et år ad gangen)
  8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Forslag, herunder vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen, med dato og underskrevet med navn.

Har du lyst til at sidde i Klub Næstveds bestyrelse ?

For at stille op henvender du dig i klubben og får taget et billede til stemmesedlen.

KUN medlemmer af Klub Næstved, kan stille op til valg og stemme på generalforsamlingen. Du er medlem, hvis du har betalt kontingent.

Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen, du møder bare op.

Efter generalforsamlingen kan du købe kolde og varme drikke og/eller ristede pølser med brød. Pris: 1 ristet med brød 15 kr.

Bestyrelsen har indsendt et forslag til behandling. Se herunder.

Indkommen forslag:

Klub Næstveds bestyrelse foreslår en kontingent ændring.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes ned fra 375 kr. halvårligt, til 250 kr. halvårligt. Kontingent opkræves stadig den 1. januar og den 1. juli.

For unge under 18 år, folkepensionister, folk på SU eller kontanthjælp betaler fortsat ½ kontingent, det vil sige 125 kr. 2 gange om året.