Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Fremtidsplan for Klub Næstved

Fremtidsplan for Klub Næstved 2023 – ………..

Forord

Klub Næstved er et fritidstilbud for mennesker med udviklingshandicap eller senhjerneskadet, som supplerer bolig og arbejde.  Med denne konstruktion hvor Klub Næstved som fritidstilbud udgør det tredje ben i borgernes hverdagsliv, opnås en større stabilitet og tryghed, – en 3-benet stol er som bekendt mere stabil end en 2-benet.

Klub Næstved bidrager i det samlede handicaptilbud i Næstved Kommune, med et tilbud om social, personlig og samfundsmæssig oplysning/læring i et motiverende fællesskab hvor der er plads til alle – også når man har en dårlig dag.

Medlemmerne deltager aktivt i demokratiet som medborgere, fremfor at stå på sidelinjen, og de tager ansvar for foreningen, hinanden og fællesskabet. Aktiviteterne styrker og understøtter fællesskabet, glæde, fysisk og mental sundhed og den personlige udvikling.

Medlemmernes potentiale og ressourcer sættes i spil til gavn for fællesskabet, alle bidrager på hver deres måde og anerkendes for deres indsats, ved at se at deres forening udvikler sig og vokser. Medlemmernes/bestyrelsens beslutningsret er ukrænkelig – deres ønsker og meninger er det vigtigste, og de har samme muligheder og rettigheder til at være med til at bestemme og tage ansvar som alle andre mennesker, hvilket afspejles i organiseringen. Den vigtigste opgave i fremtiden bliver at inddrage de unge i foreningslivet, og dermed bidrage til en glidende overgang mellem ung og voksen, med et godt fællesskab som fundament.

Klub Næstveds fremtidige organisering

I forhold til organisering, har vi valgt at dele planen op, over en årrække i den rækkefølge som udviklingen kræver.

Klub Næstved drives i et samarbejde mellem bestyrelse/medlemmer og det tilknyttede personale, som en autonom enhed bygget op omkring Foreningsloven, som en social forening for mennesker med udviklingshandicap og Næstveds kommunes retningslinjer og visioner for handicap og sundhedsområdet. Foreningen drives af den af medlemmerne valgte bestyrelse, med et team af faste pædagoger uden stemmeret tilknyttet.

At organisere Klub Næstved som en forening med en egen beslutningsdygtig bestyrelse, er en bevidst beslutning som fremmer medborgerskab, demokratiforståelse og ansvarlighed hos medlemmerne.

Klub Næstved er på ingen måde at sammenligne i organisationsopbygning med et samværstilbud. Den vigtigste forskel er, at et samværstilbud har et brugerråd som kan komme med forslag og input uden at være beslutningsdygtige, Klub Næstved er en forening med en beslutningsdygtig bestyrelse som udelukkende består af medlemmer. Fjernes foreningstanken og beslutningsretten, udhules medborgerskabet, demokratiet og ansvarligheden og motivationsfaktoren til at yde en indsats forsvinder. Motivationsfaktoren for medlemmerne ligger i at foreningen er organiseret så de selv bestemmer indholdet, har mulighed for at vise og bruge deres kompetencer, de har ansvar, indflydelse, mulighed for at blive dygtigere og de bliver anerkendt for deres indsats, hvilket alt sammen understøtter en personlig udvikling.

Samtidig er der i organiseringen en anerkendelse af, at medlemmerne har behov for støtte til at drive deres forening og udføre deres hverv som bestyrelsesmedlemmer. Personalet skal sikre udvikling og at fællesskabet fungerer og at de personer der har behov kan få støtte til at tage beslutninger og være aktive deltagende. Der arbejdes pædagogisk med at støtten til beslutningstagning, i høj grad ligner den måde vi alle tager beslutninger på. Vi støtter os alle til rådgivning fra mennesker vi har tillid til og som kender os og vores behov, eller på rådgivning fra mennesker der har en særlig viden inden for et bestemt felt.

Der skal ligeledes tages højde for at medlemmerne kan have svært ved at udtrykke synspunkter – (ikke at forveksle med at de ikke har synspunkter), at de får mulighed for at komme til orde, træffe beslutninger, tage ansvar og at der er plads til at lave fejl.

Derfor er der behov for nogle supplerende pædagogiske kvalifikationer i Klub Næstved, som arbejde med relationer til medlemmer, pårørende, politikere, myndighed, eksterne samarbejdspartnere, motiverende fællesskaber, gruppedynamik og foreningstanken.

Klubben drives af foreningens egne midler, støttet af kommunen af de kanaler, der er for enhver forening. Det vil sige at foreningen er selvfinansierende i forhold til den almindelige daglige drift og aktiviteter.

Personaleorganisering

Klub Næstved er en autonom enhed med en flad struktur, hvor teamet i det daglige har ansvaret for den pædagogiske linje, drift, beslutninger og fordeling af opgaver. Personalet er i forhold til ansættelse og lønudbetaling forankret i Socialpædagogisk Center.

Personalet arbejder under de samme regler som alle ansatte i Næstved Kommune, men skal derudover også sikre at foreningsloven overholdes.

Den flade struktur betyder at Klub Næstved er fleksibel og hurtigt og effektivt kan tilpasses udvikling, forandringer og opgaver. At arbejde i denne flade struktur stiller store krav til personalets faglighed, engagement og mod. Der er ingen facitliste givet på forhånd, ingen vejledning at følge, hvilket de ansatte skal se som en positiv udfordring.

På den lange bane

På sigt vil det være formålstjenligt at opgradere Klub Næstved til 4 fuldtidsstillinger.

De 4 stillinger matcher medlemstallet og minimerer sårbarheden under ferie, sygdom og andet fravær og sikrer kontinuiteten og trygheden. Vi ved erfaringsmæssigt, at det der fastholder medlemmerne og tiltrækker nye medlemmer er, at klubben holder åben på de faste dage året rundt og at det er et fast team af medarbejdere de møder i Klub Næstved.  Altid en kendt skulder at læne sig op af når livet er svært eller uforudsigeligt.

Derfor er der i nedenstående beskrevet 4 stillinger, de sammenfaldne opgaver samt opgaver til de enkelte stillinger. Der er ligeledes en beskrivelse af hvilke opgaver der er i klubben, som kan løses af frivillige.

Frivillige

Klub Næstved bestyrelse består af frivillige medlemmer, valgt af medlemmerne. De arbejder ud fra foreningens vedtægter og foreningsloven.

Derudover bidrager medlemmerne med frivillig arbejdskraft i mange forskellige funktioner, de gør et stort stykke arbejde og udviser stor ildhu og ansvarlighed, selv om de ikke har særlige fordele ved det i form af rabatter og lignende. Deres arbejde er meget værdifuld for trivslen i klubben og for at klubben kan fungere i dagligdagen.

Eksempler på opgaver der løses af frivillige

I Klub Næstved er der forskellig slags frivilligt arbejde, som tilpasses løbende ud fra behov og kompetencer.

Eksempler på større opgaver:

 • Vedligeholde bus
 • Holde udendørsarealerne
 • Vedligeholde klubben ude og inde
 • Hjælpetræner ved idræt
 • Personlig hjælper for kørestolsbrugere
 • Indkøb

Eksempler på “mindre” – men mindst ligeså vigtige opgaver – er fx

 • Feje gulv
 • Tørre borde
 • Vaske op
 • Fylde sæbeholder
 • Ophænge rene håndklæder
 • Ordne toiletter
 • Rydde op
 • Poste breve
 • Sortere ud i tusser, der ikke virker mere
 • Være initiativtager til at spille spil
 • Vaske og lægge vasketøj på plads
 • Vande blomster
 • Tømme skraldespande
 • Hjælpe med mindre opgaver i forhold til madlavning/madklub

Det har gennem årene vist sig at være nærmest umuligt at finde interesserede frivillige udenfor medlemsgruppen. Dette kan der være mange årsager til, men selve Klub Næstveds målgruppe og ”arbejdstider”, er helt sikkert en del af forklaringen. Det har vist sig at medlemmerne er meget aktive som frivillige, hvilket med lidt støtte og vejledning fungerer godt.

Beskrivelse af stillinger

Generelle kvalifikationer for alle ansatte.          

Ansatte i Klub Næstved skal udover at have en bred socialpædagogisk faglig baggrund, kunne arbejde pædagogisk både på et individuelt plan men også på fællesskabsplan. Relationsarbejde til medlemmer, pårørende og samarbejdspartner er centralt, samt et kendskab til hvordan man pædagogisk arbejder med motivation, gruppedynamik og opbyggelse af meningsfulde fællesskaber. Understøtte medlemmernes frivillige arbejdsindsats, med råd og guidning, inddrage dem i de forskellige opgaver ud fra kompetencer, således at de føler sig anerkendt, uundværlige, har ejerskab og er ansvarlige for deres klub.

 Personalet skal besidde den nødvendige viden om foreningsarbejde og loven omkring dette, så de er i stand til at formidle dette videre til bestyrelsen og medlemmerne, og give den nødvendige vejledning som sikrer at foreningen opfylder de lovmæssige forpligtigelser.

Medarbejderne i Klub Næstved navigerer i ukendt farvand, en slags Bermudatrekant mellem Næstved Kommunes etablerede handicapområde, foreningslivet og politisk bevågenhed. Derfor er der brug for personale med samfundsindsigt og indsigt i hvordan politik, demokrati, forening og handicapområdet spiller sammen, da der både arbejdes ud fra Næstved Kommunes værdier og Klub Næstveds værdier.

Der er brug for en relations orienteret tilgang, såvel intern i klubben til klubbens medlemmer som eksternt til samarbejde med bo-enheder/støttepersonale, myndigheder og politikere. Det er essentielt for klubbens eksistens og videre udvikling at der er tillid og troværdighed hele vejen rundt.

Personalet skal have flair for, i samarbejde med bestyrelse og medlemmer at synliggøre Klub Næstved i samfundet ved at fortælle de gode og dårlige historier, men også kunne vejlede medlemmerne i deres demokratiske rettigheder til at søge indflydelse.

Det kræver en solid faglighed, høj grad af arbejdsmoral, troværdighed, etiske overvejelser og mod til at træffe beslutninger og tage ansvar, når man arbejder i denne flade organisations struktur.

Koordinator/kontaktperson funktioner

Denne stilling indebærer en udadvendthed, en evne til at skabe gode relationer på alle planer og en nysgerrighed på hele tiden at finde nye veje og muligheder for udvikling og samtidig vedligeholde de gode tiltag der allerede eksisterer. Koordinatoren er katalysator og støtte for bestyrelsen i forhold til at sikre at alle formalia overholdes, træffe de nødvendige aftaler i forhold til aktiviteter/arrangementer, opsøgende i forhold til muligheder for samarbejder som fremmer Klub Næstveds virke. At oversætte og formidle svært tilgængeligt stof, så det bliver forståeligt for bestyrelsen/medlemmerne, og de dermed har et ordentligt grundlag at træffe beslutninger ud fra.

At synliggøre Klub Næstved til fremtidige medlemmer, så samarbejde med skoler og myndigheder for handicappede børn er et must. Koordinator funktionen indebærer at være opsøgende i forhold til samarbejdspartnere, gribe henvendelser, få forelagt kommende medlemmers behov og synliggøre muligheder for bestyrelsen, og bevare bestyrelsens/medlemmernes fokus på ansvaret for at invitere flere ind i fællesskabet.

Ansvarlig for skriftlig og mundtlig kommunikation intern og eksternt, lave aktivitetssedler, invitationer til arrangementer, lave klubblad 2x årligt, opslag på Facebook og opdatering af hjemmeside m.m.

Praktisk støtte bestyrelsen i bestyrelsesmøder i forhold til det skriftlige, og at møder afholdes ifølge gældende regler, og sikre at generalforsamling afholdes efter gældende vedtægter.

Ansvarlig for at gældende regler for foreninger overholdes, herunder indhente børneattest, uploade regnskab, vedtægter m.m på Foreningsportalen.

Koordinatoren skal derudover have en idrætsbaggrund, med en viden om handicapidræt og kunne igangsætte, udvikle og fungere som instruktør for klubbens idrætsudøvere.

Være en del af klubbens daglige liv, aktiviteter/arrangementer og indgå aktivt i madklubben, organisere/deltage i planlægning madlavning, indkøb m.m.

Køre Klub Næstveds bus i akutsituationer.

Derudover støtter koordinator og økonomiansvarlig op om hinandens opgaver og træder ind og løser hinandens opgaver ved ferie, sygdom m.m.

Økonomi og udvikling

Denne stilling kræver en person som har viden om foreningsregnskaber og som kan sikre at regninger bliver betalt, og at indtægter og udgifter balancerer. I denne stilling ligger også en opgave i at afdække muligheder for økonomisk støtte til klubben, eks i form af fondsansøgninger. Da bestyrelsen er beslutningstagere vedrørende økonomien, kræves der en særlig god formidlingsevne til at forståeligøre og oversætte et svært stof, så bestyrelsen har et oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra. Koordinator og økonomiansvarlig skal sikre at regnskab forelægges til den årlige generalforsamling og uploades på Foreningsportalen ifølge gældende regler

Have overblik over forsikringer, og sikre at der er de lovpligtige forsikringer i foreningen.

Være en del af klubbens daglige liv, aktiviteter/arrangementer og indgå aktivt i madklubben, organisere/deltage i planlægning madlavning, indkøb m.m.

Være en af de drivende kræfter, i forhold til at udbygge Klub Næstved med en ungdomsafdeling, med afsæt i Klub Næstveds generelle holdninger og værdier.

Køre Klub Næstveds bus i akutsituationer.

Derudover støtter koordinator og økonomiansvarlig op om hinandens opgaver og træder ind og løser hinandens opgaver ved ferie, sygdom m.m. 

Allround stilling

Denne person koordinerer og støtter op om medlemmernes frivillige arbejds- opgaver så hverdagen fungerer. Dette kræver forskellige praktiske færdigheder bla. en håndværksviden til husbehov, og erfaring med madlavning til større grupper. Kunne spotte medlemmernes kompetencer og sætte dem i spil i forhold til at løse opgaver. Kunne formidle opgavernes indhold på en forståelig måde og formå at inddrage medlemmerne i processerne på en måde så der er oplevelse af succes.

Koordinering og kørsel (i de perioder hvor der ikke er frivillige til at køre) af klubbens bus, således at medlemmerne kan deltage i aktiviteter uafhængig af bolig.

Støtte op omkring igangsættelse og afvikling af de forskellige aktiviteter, som igangsætter/instruktør af idrætstilbud, andre aktiviteter og arrangementer.

Kunne opbygge gode relationer og tillid til medlemmerne, pårørende og andre samarbejdspartnere, og bruge relationerne til at sikre at der er en god stemning og at alle føler sig som en del af fællesskabet.

Være en del af madklubben, organisere/deltage i planlægning madlavning, indkøb m.m.

Køre Klub Næstveds bus efter behov.

Idrætsudviklingsansvarlig og allround stilling

Denne stilling skal først og fremmest sikre at der er tilbud om idrætsaktiviteter i Klub Næstved, at idrætten udvikler sig tidssvarende og matcher det som er op i tiden i samfundet og Klub Næstveds medlemmers interesse og ønsker for at afprøve nye aktiviteter. Et område der kræver at man selv har idrætsinteresse, ved hvad der rør sig i idrætslivet og har mod på at afprøve og igangsætte nye initiativer, og kan formidle og sælge tilbuddet til alle relevante personer/grupper. Denne person skal have erfaring med handicapidræt og metoder til at formidle/instruere idrætsaktiviteter til mennesker med udviklingshandicap. Kendskab til lokalområdet i forhold til at finde egnede lokaler, baner m.m. og være opsøgende i forhold til at finde samarbejdspartnere inden for idrætsverdenen.

Derudover ligger der i stillingen samme opgaver som beskrevet i allround stillingen.

Allround og idrætsansvarlige støtter op om hinandens opgaver og overtager hinandens opgaver ved ferie, sygdom og andet fravær.

Være en del af madklubben, organisere/deltage i planlægning madlavning, indkøb m.m.

Køre Klub Næstveds bus efter behov.

ALLE stillinger overlapper hinanden, og Alle ansatte skal have basisviden om det hele, så kontinuiteten og trygheden hele tiden er til stede. ALLE ansatte skal opfylde de generelle kvalifikationer.

Oplæg til fremtidig samarbejdsaftale

Samarbejdets titel: Forening/fritidstilbud til mennesker med udviklingshandicap og senhjerneskadede.

Hvem indgår i samarbejdet: Klub Næstveds bestyrelse/medlemmer, ansatte, Næstved Sociale Virksomhed, Næstved Kommune, Myndighed Handicapområdet, Omsorgsudvalget.

Målgruppe: Mennesker med udviklingshandicap og senhjerneskadede. Intro til gruppen af unge inden for samme segment.

Mål for samarbejdet: Målet er at understøtte frivillige udviklingshandicappede nutidige og fremtidige medlemmer i Klub Næstved, i at drive deres forening og have mulighed for at opbygge det fritidsliv de ønsker, uanset alder unge og gamle, og uanset om man bor i egen bolig eller hjemme hos forældrene.                                                                            En forening hvor frivillige udviklingshandicappede i samarbejde med personalet bidrager til fællesskab, aktiviteter, personlig og samfundsmæssig udvikling. Det enkelte medlem støttes i at fastholde aktiviteten, indgå gode sunde relationer med ligestillede, være en del af fællesskabet og bruge sine kompetencer til fællesskabet bedste. Klubsammenholdet bidrager bl.a. med at styrke medlemmernes selvbestemmelse, medbestemmelse, indflydelse og udvikler demokratiforståelse og ansvarsfølelse og ikke mindst at skabe venskaber og fællesskaber på tværs af medlemmerne, der også rækker ud over klubbens rammer. 

Fordeling af samarbejdspartnernes funktioner og ansvar:

Partner Funktion/ ansvar Ressourcer Kompetencer
Klub Næstved En demokratisk styret drift af Klub Næstved, med en høj grad af indflydelse og ansvar og en beslutningsdygtig bestyrelse, der arbejder for at tilbyde om en bred vifte af meningsfulde fritidsaktiviteter og et stærkt fællesskab, med stor tolerance og respekt for medlemmernes forskelligheder.

 

Klubben står for drift af aktiviteter

Næstved kommune stiller ressourcer til rådighed svarende til aflønning af 4 pædagogstillinger på et niveau, der afspejler nødvendig erfaring.

 

Næstved kommune stiller lokalerne på Valnæsvej 12 til rådighed mod årlig husleje på 14.000 som betales af klubbens egen drift

4 stillinger a 37 timer.

Bestyrelsen og frivillige medlemmer.

Se stillingsbeskrivelserne
Klub Næstved Tilbyder socialt samvær og aktiviteter i eftermiddags/aftentimerne, og mulighed for formiddags aktiviteter,  + ad hoc i weekender og ferier. 4 stillinger a 37 timer.

Bestyrelsen og frivillige medlemmer.

Kan skabe meningsfuldt indhold i fritiden, som er netværksskabende og modvirker ensomhed og isolation på tidspunkter hvor andet samvær er neddroslet.
Klub Næstved Folkeoplysende aktiviteter i form af kurser, debataftener, foredrag m.m. Interne og eksterne undervisere, foredragsholdere m.m. ud fra emnerne. Undervisere som forstår at formidle på forståelige måder for gruppen.
Klub Næstved Tidlig inddragelse af børn og unge i foreningslivet.

Synliggøre foreningslivet rolle i den enkeltes dannelse og klubbens værdi i forhold til at lette overgangen fra barn til voksen, når der er et socialt netværk at støtte sig til og spejle sig i, og en mulighed for at dele erfaringer med ligestillede.

 

Ansatte i klubben.

Medlemmer i forhold til at invitere de unge ind og føle sig velkomne.

Skabe samarbejdsrelation til relevante samarbejdspartnere og synliggøre mulighederne i foreningen.
Klub Næstved Være øret der tager imod gode og dårlige oplevelser hos medlemmerne – tage den snak med dem omkring handlemuligheder på problemer som ellers kan vokse sig store på kort tid Ansatte i Klubben Understøtte den enkeltes trivsel og sociale sundhed