Klub Næstved - fritidsklub for udviklingshæmmede

Privatlivspolitik

Udarbejdet i september 2021.

Klub Næstved dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Vi behandler kun personoplysninger til bestemte formål. Dine oplysninger slettes så snart de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Klub Næstved er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

 • Kontaktperson: May-Britt Bay Hansen
 • Adresse: Valnæsvej 12, 4700 Næstved
 • CVR: 31129931
 • Telefon nr.: 27 81 25 31 / 42 74 17 04
 • Mail: klubnaestved@gmail.com
 • Hjemmeside: www.klub4700.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger som navn, adresse og telefonnummer.
 • Ingen personoplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse.

Oplysninger om personale:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
 • Vi behandler personoplysninger som er tillagt en højere grad af beskyttelse, og ingen cpr. numre, med mindre det er til et ganske særligt formål, som kræver dette. Cpr. numre slettes omgående efter brug.

Vi indsamler oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig, men i nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Pårørende
 • Tilknyttet pædagogisk personale

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt
– Klubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger, eks tilmelding til aktiviteter (interesseafvejningsreglen).
– Behandling efter lovkrav
– Behandling med samtykke

Formålene
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
– Klubbens medlemshåndtering.
– Som led i klubbens aktiviteter, herunder deltagelse, planlægning, gennemførelse og opfølgning 
– Administration af din tilknytning til klubben

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 
– Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v. 
– Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.
– Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
– Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter, ferieture samt andre aktiviteter
– Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klubben 
– Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’ landsdelskontorer i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.
– Klubben er medlem af idrætsorganisationer. Ledere og trænere modtager information, aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer på Klub Næstveds mail.                                                                                                                                           – Ved udmeldelse af foreningen slettes dine kontaktoplysninger med øjeblikkelig virkning.
– Af hensyn til kontaktmuligheder kan der behandles kontaktoplysninger som tlf. numre, adresse og mail om forældrene, kontaktpersoner og pædagogisk personale i boligerne.
– Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger, være baseret på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. 
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som klubben er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har korte opbevaringsperioder og sørger for at vi kun opbevarer de mest nødvendige personoplysninger, som navn, adresse og tlf. nummer. Andre personoplysninger som er relevant i visse situationer som booking af ferie, deltagelse i idrætsstævner m.m. indsamles ad hoc, og slettes umiddelbart efter brug.

Medlemmer:
Dine personoplysninger slettes umiddelbart efter medlemskabets ophør.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
•        Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
•        Retten til indsigt i egne personoplysninger
•        Retten til berigtigelse 
•        Retten til sletning 
•        Retten til begrænsning af behandling
•        Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
•        Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.